การตรวจรับและส่งมอบเครื่อง Scanning Electron Microscope

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 บริษัท เมนเทล จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานการติดตั้งเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) หรือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ยี่ห้อ Carl Zeiss รุ่น Sigma 500 VP ให้กับทาง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) เมืองทองธานี เพื่อจุดประสงค์ในการนำมาใช้งานในการถ่ายภาพ เก็บภาพ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลของ Product เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนา รวมถึงเครื่องนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิเคราะห์ขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์ Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) เพื่อให้ได้ความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น