นิทรรศการ "อาชีวยกกำลังสอง"

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงาน “อาชีวยกกำลังสอง” โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า การพัฒนานักเรียน ครู และสถาบันอาชีวศึกษา ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ กำลังสำคัญของประเทศในวันข้างหน้า เพราะอาชีวศึกษาเป็นการสร้างชาติให้มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนในอนาคต ทุกคนต้องสืบทอดและสืบสานในการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีงานทำ สถาบันอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการผลิตเด็กไปจนโต ซึ่งการพัฒนาเด็กให้ทำงาน เพื่ออนาคตตนได้มีการหารือว่าจะทำอย่างไร เพราะครูแต่ละยุคสมัยแตกต่างกัน วันนี้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลง โครงการอาชีวะยกกำลังสอง อาจไม่พอต้องเป็นอาชีวะยกกำลังสิบ ที่ทุกภาคส่วนทั้งครู นักเรียน และภาคเอกชน โดยต้องทำทุกอย่าง โดยเฉพาะการขอความร่วมมือภาคเอกชน สถานประกอบการในการฝึกงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ สอดคล้องกับการเรียนในห้องเรียน คือ การเรียนพื้นฐานและการเรียนนอกห้องเรียน เพื่อจะได้ดูว่าเอกชนทำงานอย่างไร ในสาขาที่ตนเองเรียนอยู่ และเป็นการสร้างแรงบันดาลเนื่องจากถ้าไม่เห็นแรงบันดาลใจก็ไม่เกิด